• Монгол Улс Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 
Hi Trace