• Монгол Улс Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 
Эрүүл мал-Оюунлаг монгол хүн

Эрүүл мал-Оюунлаг монгол хүн

 Эрүүл мал-Оюунлаг монгол хүн