• Монгол Улс Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 

Монгол Ви И Ти Нет ТББ-ын үйл ажиллагааны хураангуй